Miljöpolicy

Midwaggon AB arbetar för en miljömässigt sund utveckling och strävar efter att skydda den omgivande miljön, våra kunder och vår personal. Miljöfrågor integreras som en naturlig del i en ansvarsfull, effektiv och lönsam affärsverksamhet. Vår verksamhet skall utvecklas med målsättningen att utnyttja naturresurser så skonsamt som möjligt.

Vår minimistandard är att följa lagar och andra krav som vårt företag berörs av.

Målet är att stegvis ständigt förbättra verksamheten och förebygga föroreningar ur miljöhänseende enligt följande principer.

Vi skall upprätthålla ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 som gäller hela verksamheten. Miljöpolicyn ger riktlinjer för arbetet inom miljöområdet.

Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för det löpande miljöarbetet. VD är huvudansvarig för miljöarbetet. All personal skall följa gällande rutiner och instruktioner och – bland annat genom utbildning – uppmuntras ta personligt ansvar för miljöfrågor.

Verksamhetens miljöpåverkan skall utvärderas och kontinuerligt övervakas.

Miljöaspekter skall identifieras, miljömål fastställas och betydande miljöpåverkan reduceras eller elimineras.

Vi skall sträva efter att använda utrustning för vår verksamhet med lägsta möjliga miljöbelastning. Vid investeringar i ny teknik, produkter och processer skall miljöpåverkan beaktas.

För att säkerställa att effekterna av oavsiktliga utsläpp vid vår anläggning blir så begränsade som möjligt skall beredskapsplaner finnas som utarbetats i samråd med berörda myndigheter.

Vi skall välja leverantörer som medverkar till att uppfylla vår miljöpolicy. På sikt vill vi att våra leverantörer skall tillämpa miljöledningssystem.

Vår kommunikation skall kännetecknas av öppenhet och vår miljöpolicy skall finnas tillgänglig för allmänheten.