Kvalitetspolicy

Vi skall producera tjänster, förebyggande och avhjälpande underhåll på vagnar och lok samt utföra ombyggnationer av sådan kvalitet att våra kunder prioriterar köp av dessa. Våra tjänster skall alltid uppfylla våra kunders förväntningar och krav.

Vi ska producera tjänster enligt underhållsinstruktioner och uppdragspecifikationer, tillhandahållna av våra kunder.

Vi ska producera tjänster enligt Transportstyrelsens krav på kompetens och utbildning avseende arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten (järnväg), samt enligt krav från andra myndigheter och organisationer styrande över vår verksamhet.

Med kunden i centrum och professionell och engagerad inställning skall vi förbättra och effektivisera vår verksamhet så att vårt företag får en positiv långsiktig utveckling.

Kvalitet är och skall vara samtliga medarbetares angelägenhet.

Detta uppnås genom att:

  • Skapa ett kund/leverantörsförhållande inom företaget där var och en ansvarar för kvaliteten inom eget ansvarsområde.
  • Endast acceptera krav som vi har förmåga och förutsättningar att uppfylla.
  • Utbilda och informera personalen så att samtliga medarbetare gör rätt från början.
  • Ständigt arbeta med förbättringsverksamhet.
  • Uppfylla kraven i ISO 9001:2015, ECM förordningen (EU) nr 445/2011, VPI